STEM DAY工作坊

工作坊介紹

新學年仲未諗到STEM Day有咩啱內容學校?
我哋9月23日 (六)舉辦嘅《STEM Day工作坊》就啱哂各位老師啦!?

STEM Day以「遊戲教學」理論,結合學校的STEM 課程,透過多元化的教學設計,培養學生對科學、科技、工程及數學的興趣,發揮創意。以往我地舉辦嘅STEM Day大受學校歡迎,學生發揮手腦並用的能力,配合各級不同的主題,製作出一些小玩意。學生玩樂之餘亦可以透過攤位活動學習到不同嘅STEM原理。


工作坊內容:
1. 了解最新的STEM Day教學資訊
2. 學習設計STEM教學活動技巧
3. 
分享2022-23年度STEM DAY 學校組合方案
4. STEM-DAY 攤位示範及試玩

5. 了解申請IT LAB資助

 


日期及時間

9月23日 (六) 10:00 am - 11:30 am

1堂, 每堂1.5小時


地點

香港九龍長沙灣瓊林街82號陸佰中心三樓B室費用

$全免 (只適用於香港中小學老師)主辦機構

Bullseye Technology Limited


歡迎 WhatsApp 聯絡我們
我要報名